Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Udvalgsprocedure

Termen »udvalgsprocedure« refererer til et sæt af procedurer, igennem hvilke Europa-Kommissionen udøver den gennemførelsesbeføjelse, som den er blevet tildelt af EU-lovgiveren, med hjælp fra udvalg, der består af repræsentanter fra EU-landene. Disse udvalgsprocedurer ledes af en embedsmand fra Kommissionen, og udvalgene udtaler sig om de gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har foreslået.

Forordning (EU) nr. 182/2011 fastlægger de generelle principper for de kontrolmekanismer, som EU-landene kan benytte til at kontrollere Kommissionens udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser. Den bestemte den praktiske gennemførelse af artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om gennemførelsesretsakter.

I henhold til forordningen kan udvalgene benytte to typer procedurer:

  • undersøgelsesproceduren
  • rådgivningsproceduren.

Valg af procedure for et udvalg foretages af EU-lovgiveren og afhænger af arten af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastlagt i basisforordningen, -direktivet eller -afgørelsen.