Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Organisation i det civila samhället

Begreppet det civila samhället hänvisar till alla former av sociala handlingar som utgår från individer eller grupper som inte är kopplade till staten eller styrda av denna.

Ett organiserat civilt samhälle innebär en organisatorisk struktur. Samhällets medlemmar handlar för det allmänna bästa genom en demokratisk process och dess roll är att fungera som medlare mellan offentliga myndigheter och allmänheten.

Artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt erkänner vikten av det civila samhällets deltagande i en god europeisk förvaltning. Artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen betonar vikten av att EU för en öppen, tydlig och regelbunden dialog med det civila samhället, till exempel i samband med utarbetande av förslag till EU-lagstiftning.

Exempel på sådana organisationer är

  • arbetsmarknadens parter (fackföreningar och arbetsgivargrupper)
  • icke-statliga organisationer (t.ex. för miljöskydd och konsumentskydd)
  • gräsrotsorganisationer (t.ex. ungdoms- och familjesammanslutningar).

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén företräder det civila samhället på EU-nivå.