Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

EU-medborgarskap

EU-medborgarskapet definierades för första gången i artiklarna 9-12 i fördraget om Europeiska unionen. Artiklarna 18-25 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställer de rättigheter som ett EU-medborgarskap medför.

Varje person som är medborgare i ett EU-land ska betraktas som EU-medborgare. EU-medborgarskapet ersätter inte det nationella medborgarskapet, utan kompletterar det. EU-medborgarskapet ger

  • rätt att fritt röra sig och uppehålla sig var som helst inom EU,
  • rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet samt vid lokala val i den medlemsstat där man är bosatt,
  • rätt till skydd av varje EU-lands diplomatiska och konsulära myndigheter utanför EU, om den medlemsstat i vilken man är medborgare inte är representerad,
  • rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och att vända sig till Europeiska ombudsmannen,
  • rätt att vända sig till EU-institutionerna på något av EU:s officiella språk och få svar på samma språk,
  • rätt till icke-diskriminering på grund av nationalitet, kön, ras, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning,
  • rätt att uppmana kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag (genom ett "medborgarinitiativ"),
  • rätt till tillgång till EU-institutionerna och EU-organens handlingar, enligt vissa villkor (artikel 15 i EUF-fördraget).