Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ιθαγένεια της ΕΕ 

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια ορίστηκε για πρώτη φορά στα άρθρα 9 -12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άρθρα 18 - 25 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) καθορίζουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ.

Οποιοσδήποτε υπήκοος χώρας της ΕΕ θεωρείται πολίτης της ΕΕ. Η ιθαγένεια της ΕΕ δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια: προστίθεται σε αυτήν. Η ιθαγένεια παρέχει στους πολίτες τα εξής δικαιώματα:

  • να μετακομίσουν και να εγκατασταθούν παντού στην ΕΕ·
  • να ψηφίζουν και να εκλέγονται σε εκλογές για τοπικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα διαμονής τους·
  • να διαθέτουν διπλωματική και προξενική προστασία εκτός της ΕΕ από τις αρχές οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ, εάν δεν εκπροσωπείται η χώρα της εθνικότητάς τους·
  • να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·
  • να απευθύνονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες τους και να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα·
  • να μην εισάγονται διακρίσεις λόγω εθνικότητας, φύλου, φυλής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·
  • να ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση (πρωτοβουλία των πολιτών)·
  • να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, υπό ορισμένους όρους (άρθρο 15 της ΣΛΕΕ).