Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Unionsborgerskab

Unionsborgerskabet blev første gang defineret i artikel 9-12 i traktaten om Den Europæiske Union. Artikel 18-25 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægger de rettigheder, der følger af et unionsborgerskab.

Enhver statsborger i et EU-land anses for borger i EU. Unionsborgerskabet erstatter ikke statsborgerskabet, men er et supplement til det. Unionsborgerskabet giver borgerne ret til:

  • frit at færdes og tage ophold i EU
  • at stemme og lade sig opstille til kommunalvalg og Europa-Parlamentsvalg i den medlemsstat, hvor personen har bopæl
  • diplomatisk og konsulær beskyttelse uden for EU hos andre EU-landes myndigheder, såfremt personens hjemland ikke er repræsenteret på stedet
  • at indgive andragender til Europa-Parlamentet og klage til Den Europæiske Ombudsmand
  • at henvende sig til de europæiske institutioner på et hvilket som helst af de officielle sprog og modtage svar på det samme sprog
  • ikke at blive forskelsbehandlet på grundlag af nationalitet, køn, race, religion, handicap, alder eller seksuel orientering
  • at opfordre Kommissionen til at fremsætte et lovforslag (borgerinitiativ)
  • aktindsigt i dokumenter ved EU’s institutioner og organer under visse betingelser (artikel 15 i TEUF).