Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Medborgarinitiativ

För att förstärka EU-medborgarnas deltagande i den demokratiska processen fastställer artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen rätten till medborgarinitiativ. I artikel 24 anges allmänna riktlinjer och bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett europeiskt medborgarinitiativ.

Syftet med det europeiska medborgarinitiativet är att uppmana kommissionen att lägga fram förslag på alla de områden där den har befogenhet att lämna lagstiftningsförslag.

I förordning (EU) nr 211/2011, som trädde i kraft år 2011, fastställs de praktiska förfarandena och villkoren för att utöva denna initiativrätt. Ett europeiskt medborgarinitiativ kräver stöd från minst en miljon medborgare från minst sju EU-länder. I förordningen anges det lägsta antal undertecknare som krävs för varje EU-land.

För att lägga fram ett europeiskt medborgarinitiativ måste medborgarna bilda en "medborgarkommitté". Denna måste bestå av minst sju EU-medborgare som är bosatta i minst sju av de 28 EU-länderna.