Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Burgerinitiatief

Teneinde de Europese burgers meer bij het democratische leven van de EU te betrekken, voorziet artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in een burgerinitiatief. Artikel 24 schetst de algemene beginselen voor een EU-verordening die praktische voorwaarden en procedures voor Europese burgerinitiatieven (EBI's) vaststelt.

Het doel van een EBI is om de Commissie te verzoeken een voorstel te doen op ieder willekeurig gebied waarop de Commissie de bevoegdheid heeft om wetgeving voor te stellen.

De praktische procedures en voorwaarden voor de uitoefening van dit initiatiefrecht worden vastgesteld in Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Parlement en de Raad dat in 2011 van kracht is geworden. Een EBI moet de steun van ten minste één miljoen burgers uit zeven verschillende EU-landen hebben. Het minimumaantal ondertekenaars voor elk EU-land is bepaald in de verordening.

Om een EBI te starten moeten burgers een „burgercomité” vormen. Dit comité moet bestaan uit ten minste zeven EU-burgers die gevestigd zijn in ten minste zeven van de 28 EU-landen.