Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Πρωτοβουλία των πολιτών

Το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών, με σκοπό να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Το άρθρο 24 υπογραμμίζει τις γενικές αρχές για έναν κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τον καθορισμό των πρακτικών όρων και διαδικασιών της πρωτοβουλίας των πολιτών.

Σκοπός μιας πρωτοβουλίας των πολιτών είναι να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει η ίδια πρόταση σε οποιοδήποτε πεδίο διαθέτει την εξουσία να προτείνει νομοθεσία.

Οι πρακτικές διαδικασίες και όροι για την άσκηση αυτού του δικαιώματος πρωτοβουλίας καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 που τέθηκε σε ισχύ το 2011. Για μια πρωτοβουλία των πολιτών απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών που προέρχονται από τουλάχιστον 7 χώρες της ΕΕ. Ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών για κάθε χώρα της ΕΕ αναφέρεται στον κανονισμό.

Για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία των πολιτών, οι πολίτες πρέπει να συστήσουν μια επιτροπή πολιτών. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε τουλάχιστον 7 από τις 28 χώρες της ΕΕ.