Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα (REACH)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θεσπίζει το σύστημα «REACH» (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμός των χημικών προϊόντων). Σκοπός τού συστήματος αυτού είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια στον τομέα της παραγωγής και της χρησιμοποίησης χημικών ουσιών.

Το REACH, που τέθηκε σε ισχύ το 2007, εφαρμόζεται σε όλες τις χημικές ουσίες και, ως εκ τούτου, έχει αντίκτυπο σε πολλές επιχειρήσεις.

Απαιτεί από τις εταιρείες να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται κινδύνους συνδεόμενους με ουσίες που παρασκευάζουν και πωλούν στην ΕΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αποστέλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), στο Ελσίνκι, για να καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων.

Επίσης, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν την ασφάλεια χρήσης των ουσιών και να γνωστοποιούν τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου στους χρήστες. Μη καταχωρημένες ουσίες δεν δύνανται να παρασκευάζονται στην ΕΕ ή να εισάγονται στην ΕΕ.

Οι αρχές (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι σχετικές εθνικές αρχές) εντοπίζουν ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη ανησυχία και τις τοποθετούν στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του REACH. Αυτές οι ουσίες θα εξαλειφθούν τελικά σταδιακά από την αγορά. Ο κατάλογος λειτουργεί ως κίνητρο για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες ώστε να αναζητήσουν ασφαλέστερες εναλλακτικές ή καινοτόμες λύσεις.