Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna konsoliderar alla de grundläggande rättigheter som är tillämpliga på EU-nivå. Stadgan är mer omfattande än den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, eftersom den fastställer etiska principer och rättigheter för EU-medborgarna och EU-invånarna gällande värdighet, frihet, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning. Förutom att värna civila och politiska rättigheter omfattar stadgan även arbetstagares sociala rättigheter, skydd av personuppgifter, bioetik och rätten till en god förvaltning.

Stadgan är rättsligt bindande. I enlighet med artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen har stadgan samma rättsliga status som EU-fördragen. Dock ska den endast tillämpas rättsligt när EU-institutionerna och EU-länderna genomför EU-lagstiftningen. Den utsträcker inte unionens befogenheter utöver de som redan givits i fördragen.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har inrättats för att förse EU-institutionerna och EU-länderna med stöd och expertkunskaper på området grundläggande rättigheter.