Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων βρίσκουμε συγκεντρωμένα όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που ισχύουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο Χάρτης, ευρύτερος από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθιερώνει ηθικές αρχές και δικαιώματα για τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ που άπτονται της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ιθαγένειας και της δικαιοσύνης. Ο Χάρτης, εκτός της προστασίας των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, καλύπτει τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία δεδομένων, τη βιοηθική και το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση.

Ο Χάρτης είναι νομικά δεσμευτικός. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει την ίδια νομική αξία με τις Συνθήκες της ΕΕ. Ισχύει μόνο όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν νομοθεσία της ΕΕ, και δεν επεκτείνει τις αρμοδιότητες της ΕΕ πέρα από εκείνες που της έχουν ήδη απονεμηθεί από τις Συνθήκες.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δημιουργήθηκε για να παρέχει στα θεσμικά όργανα και τις χώρες της ΕΕ συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων.