Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Budget

Alla EU:s intäkter och utgifter förtecknas i EU-budgeten på grundval av årliga beräkningar. Dessa beräkningar måste vara förenliga med den fleråriga budgetramen, dvs. EU:s utgiftsplan på medellång sikt, i enlighet med Lissabonfördraget (artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Den senaste fleråriga budgetramen omfattar perioden 2014-2020.

Budgeten finansieras genom EU:s "egna medel" (dvs. en proportionell andel av varje EU-lands bruttonationalinkomst och en andel av dess momsintäkter, tullar och andra avgifter).

Varje år lämnar Europeiska kommissionen ett preliminärt budgetförslag till rådet och Europaparlamentet, som tillsammans fungerar som budgetansvarig myndighet. Rådet måste anta en ståndpunkt om budgetförslaget senast den 1 oktober året innan det år som budgetförslaget gäller för. Om Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt antas budgeten.

Om Europaparlamentet däremot antar ändringsförslag till rådets ståndpunkt sammankallas förlikningskommittén för att nå en överenskommelse. Parlamentets talman har till uppgift att förklara när budgeten slutgiltigt har antagits.