Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Προϋπολογισμός

Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της ΕΕ εγγράφονται στον προϋπολογισμό της βάσει ετήσιων προβλέψεων. Οι εν λόγω προβλέψεις πρέπει να συμβαδίζουν με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δαπανών της ΕΕ, όπως καθορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το τελευταίο ΠΔΠ καλύπτει την περίοδο 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται από τους «ίδιους πόρους» της ΕΕ (δηλ. από ένα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε χώρας της ΕΕ και ένα μέρος των εσόδων του ΦΠΑ, τελωνειακούς και άλλους δασμούς).

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία είναι οι συναρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές. Το Συμβούλιο πρέπει να προσαρμόσει τη θέση του επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έως την 1η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους για το οποίο προτείνεται ο προϋπολογισμός. Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου, εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός.

Εάν, ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες επί της θέσης του Συμβουλίου, συγκαλείται η επιτροπή συνδιαλλαγής προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αναλαμβάνει τον ρόλο να ανακοινώσει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού.