Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Budget

Alle EU’s indtægter og udgifter er opført i det årlige budget på baggrund af årlige prognoser. Prognoserne skal være på linje med den flerårige finansielle ramme (FFR), EU’s udgiftsplan på mellemlang sigt, som er fastlagt i Lissabontraktaten (artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Den seneste FFR dækker perioden 2014-2020.

Budgettet finansieres af EU’s egne ressourcer (dvs. en del af hvert EU-lands bruttonationalindkomst og en del af dets momsindtægter, told og andre afgifter).

Hvert år fremlægger Europa-Kommissionen et foreløbigt budgetforslag for Rådet og Europa-Parlamentet, som deler budgetmyndigheden. Rådet skal tage stilling til budgetforslaget inden den 1. oktober i året forud for det år, som budgetforslaget gælder for. Hvis Parlamentet godkender Rådets holdning, er budgettet vedtaget.

Hvis Europa-Parlamentet derimod vedtager ændringer til Rådets holdning, skal Forligsudvalget indkaldes for at nå til enighed. Det hører til parlamentsformandens opgaver at fastslå, at budgettet bliver endeligt vedtaget.