Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik

Enligt artikel 121 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt måste EU-länderna betrakta den ekonomiska politiken som en fråga av gemensamt intresse och samordna denna politik inom rådet. Rådet ska utarbeta en icke-bindande rekommendation om allmänna riktlinjer för EU-ländernas politik.

Dessa allmänna riktlinjer omfattar makroekonomisk och strukturell politik för både hela EU och de enskilda EU-länderna, och är föremål för en multilateral övervakningsmekanism som syftar till att säkerställa att EU-länderna följer dem. Rådet får offentliggöra rekommendationer om ett lands ekonomiska politik inte är förenlig med de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik.

Tillsammans med riktlinjerna för sysselsättningen ingick dessa riktlinjer tidigare i Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning, men de har numera sammanförts under den gemensamma rubriken Integrerade riktlinjer, och i juli 2010 reviderades de i samband med att Europa 2020-strategin antogs. Nationella reformprogram antas på grundval av de integrerade riktlinjerna.