Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB)

Volgens artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten EU-landen hun economische beleid beschouwen als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang en dit beleid met de Raad coördineren. De Raad formuleert een niet-bindende aanbeveling betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van EU-landen (GREB).

De GREB’s hebben betrekking op de macro-economische en structurele politiek voor de EU als geheel en voor individuele EU-landen. Ze zijn onderhavig aan een multilateraal mechanisme voor toezicht dat ervoor moet zorgen dat de EU-landen ze naleven. De Raad kan openbare aanbevelingen doen waar het economisch beleid van een land niet in overeenstemming is met de GREB's.

De GREB's zijn samen met de werkgelegenheidsrichtsnoeren onderdeel van de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid. De twee verzamelingen richtsnoeren zijn in juli 2010 samengevoegd onder een enkele rubriek geïntegreerde richtsnoeren (GR's) en herzien als onderdeel van de Europa-2020-strategie. Nationale hervormingsprogramma’s worden op basis van deze GR's aangenomen.