Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (ΓΠΟΠ)

Δυνάμει του άρθρου 121 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές πολιτικές τους ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος και να τις συντονίζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο διατυπώνει μη δεσμευτική σύσταση για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ (ΓΠΟΠ).

Οι ΓΠΟΠ αφορούν μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές για την ΕΕ ως σύνολο, αλλά και για κάθε χώρα της ΕΕ ξεχωριστά. Υπάγονται σε έναν μηχανισμό πολυμερούς εποπτείας που στόχο έχει να διασφαλίζει την τήρησή τους από τις χώρες της ΕΕ. Το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώνει δημοσίως συστάσεις όταν οι οικονομικές πολιτικές μιας χώρας δεν συμμορφώνονται με τους ΓΠΟΠ.

Οι ΓΠΟΠ, μαζί με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, ήταν τμήμα της στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι προσανατολισμοί και οι κατευθυντήριες γραμμές συνενώθηκαν και οι δύο κάτω από την επικεφαλίδα «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές» και αναθεωρήθηκαν τον Ιούλιο του 2010 ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εγκρίνονται εθνικά προγράμματα αναθεώρησης βάσει των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών.