Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (BEPG)

I henhold til artikel 121 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal EU-landene betragte deres økonomiske politikker som et fælles anliggende og koordinere dem inden for Rådet. Rådet formulerer en henstilling, der ikke er bindende, om de overordnede retningslinjer for EU-landenes økonomiske politikker (BEPG’er).

BEPG’erne tager sig af de makroøkonomiske og strukturelle politikker både for EU som helhed og for de enkelte EU-lande. De er underlagt en multilateral overvågningsmekanisme med henblik på at sikre, at de overholdes af EU-landene. Rådet kan offentliggøre sine henstillinger, hvis et lands økonomiske politikker ikke er i overensstemmelse med BEPG’erne.

BEPG’erne var, sammen med retningslinjerne for beskæftigelsen, en del af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse. De to sæt retningslinjer blev samlet under en enkelt overskrift, de integrerede retningslinjer (IG’er), og de blev revideret i juli 2010 i forbindelse med vedtagelsen af Europa 2020-strategien. De nationale reformprogrammer vedtages på baggrund af IG’erne.