Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Οπτικοακουστικός τομέας

Η οπτικοακουστική πολιτική της ΕΕ στηρίζεται σε πολλές νομικές βάσεις από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως στα άρθρα 167 (πολιτισμός και πολιτιστική συνεργασία) και 173 (βιομηχανία). Άλλοι κανόνες της ΕΕ, όπως οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις και τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, επηρεάζουν επίσης σημαντικά τον τομέα.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δράσης της ΕΕ υπήρξε η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων του 2010 προβλέπει πλαίσιο για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας, παραγωγής και διανομής ευρωπαϊκών τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο: ανάπτυξη, δημιουργία και αξίες». Αυτή έχει ως στόχο να προκαλέσει τη συζήτηση γύρω από αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα και τον τρόπο με τον οποίον καταναλώνονται και παρέχονται οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020) αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημιουργικών τομέων εντός αλλά και εκτός των συνόρων της ΕΕ.