Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Godkännandeförfarandet

Detta förfarande kräver i enlighet med fördraget om Europeiska unionen eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ett godkännande av Europaparlamentet gällande ett förslag till rättsakt, innan vissa beslut kan fattas. Förfarandet bygger på en enda omröstning om godkännande genom en majoritet av de avgivna rösterna. Europaparlamentet får godkänna eller förkasta ett förslag till rättsakt men kan inte ändra på det. Om Europaparlamentet inte ger sitt samtycke kan förslaget inte antas.

I form av ett icke-lagstiftningsförfarande gäller förfarandet vanligtvis som ratificering av vissa avtal som har förhandlats fram av EU eller så tillämpas det framför allt vid allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna i enlighet med artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) eller vid anslutning av nya EU-medlemmar respektive förberedelser för utträde ur EU.

I form av ett lagstiftningsförfarande används förfarandet även när ny antidiskrimineringslagstiftning ska antas. Europaparlamentet har då vetorätt under tillämpning av den rättsliga grunden för subsidiaritetsprincipen i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).