Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαδικασία έγκρισης

Η διαδικασία απαιτεί την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας προτεινόμενης πράξης· η εν λόγω έγκριση προβλέπεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από τη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Βασίζεται σε μία και μοναδική ψηφοφορία έγκρισης με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη πράξη και δεν μπορεί να την τροποποιήσει. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει την πράξη, αυτή δεν δύναται να εκδοθεί.

Ως μη νομοθετική διαδικασία, συνήθως εφαρμόζεται στην επικύρωση ορισμένων συμφωνιών τις οποίες διαπραγματεύεται η ΕΕ, ή ισχύει ειδικότερα σε περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ή στην προσχώρηση νέων μελών στην ΕΕ ή σε ρυθμίσεις σχετικά με την αποχώρηση από την ΕΕ.

Η διαδικασία έγκρισης, ως νομοθετική διαδικασία, πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται όταν εγκρίνεται νέα νομοθεσία καταπολέμησης των διακρίσεων, ενώ προβλέπει δικαίωμα αρνησικυρίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν εφαρμόζεται η επικουρική γενική νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).