Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Antitrustkontroll

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) förbjuder antitrustverksamhet i form av

  • avtal och affärsverksamhet som begränsar konkurrens (artikel 101),
  • missbruk av en dominerande ställning (artikel 102).

Artikel 101 förbjuder avtal (dvs. kartellbildning) mellan två eller flera företag som syftar till att begränsa konkurrens. Dessa avtal kan vara horisontella (mellan konkurrenter i samma leverantörsled för att fastställa priser till en viss nivå eller begränsa produktion) eller vertikala (exempelvis mellan en tillverkare och en distributör). Enligt artikel 101.3 får dock begränsande avtal tillåtas om de leder till mer positiva än negativa effekter (om de till exempel förbättrar produktionen eller distributionen av varor).

Artikel 102 förbjuder företag att missbruka sin dominerande ställning (dvs. inom en väsentlig del av marknaden) genom att ta ut oskäligt låga priser för att hindra andra parter från att ta sig in på marknaden eller att diskriminera olika handelspartner.

Kommissionen får ålägga företag stora böter i händelse av sådan olaglig affärsverksamhet. Sedan 2004 kan nationella behöriga myndigheter tillämpa EU:s antitrustlagstiftning på avtal och missbruk av en dominerande ställning på samma sätt som kommissionen kan.