Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Έλεγχος των μονοπωλίων

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) απαγορεύει μονοπωλιακές (αντιανταγωνιστικές) συμπεριφορές που έχουν τη μορφή:

  • συμφωνιών και επιχειρηματικών πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 101),
  • κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102).

Το άρθρο 101 απαγορεύει τις συμφωνίες (δηλ. τα καρτέλ) με τις οποίες 2 ή περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Οι συμφωνίες μπορούν να είναι οριζόντιες (μεταξύ ανταγωνιστών στο ίδιο επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές ή περιορίζουν την παραγωγή) ή κάθετες (όπως συμφωνία μεταξύ ενός κατασκευαστή και ενός διανομέα). Δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3, οι περιοριστικές συμφωνίες επιτρέπονται, ωστόσο, εάν δημιουργούν περισσότερα θετικά παρά αρνητικά αποτελέσματα (εάν βελτιώνουν την παραγωγή ή τη διανομή προϊόντων, για παράδειγμα).

Το άρθρο 102 απαγορεύει σε επιχείρηση να εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της (δηλ. ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς) χρεώνοντας υπερβολικά χαμηλές τιμές ώστε να αποτρέψει άλλους από το να εισέλθουν στην αγορά ή εισάγοντας διακρίσεις μεταξύ εμπορικών εταίρων.

Η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει μεγάλα πρόστιμα σε επιχειρήσεις με τέτοιες παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές. Από το 2004 οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν να εφαρμόζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες σε συμφωνίες και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η Επιτροπή.