Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ορθή μεταχείριση των ζώων

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ ορίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις ορθής μεταχείρισης των ζώων ως ευαίσθητων όντων. Η ΕΕ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα ζώα δεν υφίστανται πόνο ή ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί και να υποχρεώσει τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους ζώων να τηρούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ορθή μεταχείρισή τους.

Το 2012 εγκρίθηκε τετραετές σχέδιο της ΕΕ για τη βελτίωση της ορθής μεταχείρισης των ζώων, το οποίο αποσκοπεί στην απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας με στόχο:

  • την ενίσχυση της διαφάνειας των ισχυρισμών για την ορθή μεταχείριση των ζώων, ώστε να ισχύουν οι ίδιοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς·
  • την εστίαση στα αποτελέσματα για τα ζώα·
  • τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ατόμων που μεταχειρίζονται τα ζώα.

Επιπλέον, το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο να διασφαλίσει καλύτερη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και να βελτιώσει την πληροφόρηση των καταναλωτών, των εμπόρων λιανικής πώλησης και της βιομηχανίας τροφίμων.

Παρόλο που η ορθή μεταχείριση των ζώων αντιμετωπίζεται κυρίως σε επίπεδο ΕΕ, δεν εμπίπτει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα. Θέματα όπως η χρήση ζώων σε παραστάσεις, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις αποτελούν ευθύνη των χωρών της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο.