Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Gemensam jordbrukspolitik (GJP)

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) är ett område med delad befogenhet för Europeiska unionen (EU) och EU-länderna.

Enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt syftar GJP till att

  • höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg och genom att trygga ett optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften,
  • tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard,
  • stabilisera marknaderna,
  • trygga försörjningen,
  • tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser.

GJP finansierar direkta utbetalningar till jordbrukare och åtgärder för att reglera jordbruksmarknaderna genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ). Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) finansierar i sin tur EU-ländernas program för landsbygdsutveckling.

Sedan Lissabonfördraget (artiklarna 42.1 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) trädde i kraft fattas de flesta beslut som gäller jordbruket genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

GJP är nu mer än 50 år gammal. År 2013 genomfördes en femte reform av den. Den del av EU:s budget som tillfaller GJP har stadigt minskat under de senaste 30 åren, från 73 procent 1985 till 37,8 procent för perioden 2014-2020.