Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι ένας τομέας μοιρασμένης αρμοδιότητας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις χώρες της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχοι της ΚΓΠ είναι:.

  • να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου και την εξασφάλιση της αρίστης χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού·
  • να εξασφαλίζει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς·
  • να σταθεροποιεί τις αγορές·
  • να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό·
  • να διασφαλίζει λογικές τιμές για τους καταναλωτές.

Με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), η ΚΓΠ χρηματοδοτεί τις άμεσες πληρωμές στους γεωργούς καθώς και μέτρα για τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) χρηματοδοτεί τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των χωρών της ΕΕ.

Οι περισσότερες αποφάσεις για τη γεωργία λαμβάνονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρα 42 παράγραφος 1 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η ΚΓΠ υπάρχει τώρα για επάνω από 50 χρόνια. Το 2013 υπέστη την πέμπτη μεταρρύθμισή της. Το μερίδιο που της αναλογεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μειώνεται σταθερά κατά τα τελευταία 30 χρόνια, από το 73 % το 1985 στο 37,8 % για την περίοδο 2014-2020.