Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση

Όταν μια χώρα υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ, συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της εν λόγω χώρας και της ΕΕ.

Το κείμενο της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση καθορίζει τα ακόλουθα:

  • τους τομείς στους οποίους η υποψήφια χώρα πρέπει να σημειώσει πρόοδο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, βάσει των κριτηρίων προσχώρησης. Αυτοί οι τομείς έχουν προσδιοριστεί στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της εν λόγω χώρας·
  • την προενταξιακή ενίσχυση που εμπεριέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια για τη στήριξη των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην υποψήφια χώρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η προσχώρηση στην ΕΕ.

Οι υποψήφιες χώρες εκπονούν εθνικά προγράμματα για την υιοθέτηση του κεκτημένου (ΕΠΥΚ). Αυτά τα προγράμματα καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εταιρικής σχέσης. Οι υποψήφιες χώρες καταρτίζουν επίσης σχέδια δράσης με στόχο την ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων τους.