Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Toetredingsonderhandelingen

De toetredingsonderhandelingen met een kandidaat-lidstaat worden pas geopend wanneer EU-regeringen, die in de Europese Raad bijeen zijn gekomen, unaniem overeenstemming hebben bereikt over de toetreding.

De onderhandelingen vinden plaats in intergouvernementele conferenties tussen de regeringen van de EU-landen en die van de kandidaat-lidstaat. Zij helpen kandidaat-lidstaten om zich voor te bereiden op EU-lidmaatschap en stellen de EU in staat zich voor te bereiden op uitbreiding vanuit de optiek van de opnamecapaciteit.

Wat de praktische kant van de zaak betreft is het corpus van de EU-wetgeving (het „acquis”) verdeeld in 35 hoofdstukken (per beleid). De Raad besluit unaniem of elk hoofdstuk al dan niet wordt geopend.

Wanneer de onderhandelingen over alle hoofdstukken zijn voltooid, worden de voorwaarden, met inbegrip van eventuele vrijwaringsmaatregelen en overgangsregelingen, opgenomen in het toetredingsverdrag. Dit verdrag heeft de toestemming van het Europees Parlement en de unanieme goedkeuring van de Raad nodig. Alle verdragsluitende landen bekrachtigen het dan in overeenstemming met hun eigen constitutionele regels.