Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαπραγματεύσεις προσχώρησης

Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με υποψήφια χώρα μέλος ξεκινούν μόνο εφόσον οι κυβερνήσεις της ΕΕ, οι οποίες συνέρχονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχουν συμφωνήσει ομόφωνα για την προσχώρηση.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε διακυβερνητικές διασκέψεις μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ και της κυβέρνησης της υποψήφιας χώρας. Βοηθούν τις υποψήφιες χώρες να προετοιμαστούν για την ένταξη στην ΕΕ αλλά, επίσης, επιτρέπουν στην ΕΕ να προετοιμαστεί για τη διεύρυνση ως προς την ικανότητα απορρόφησης.

Στην πράξη τώρα, το σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ (το «κεκτημένο») χωρίζεται σε 35 κεφάλαια (ανά πολιτική). Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα εάν θα ανοίξει ή όχι κάθε κεφάλαιο.

Αφού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σε όλα τα κεφάλαια, οι όροι και οι προϋποθέσεις -συμπεριλαμβανομένων πιθανών ρητρών διασφάλισης και μεταβατικών ρυθμίσεων- ενσωματώνονται σε μια συνθήκη προσχώρησης. Για την εν λόγω συνθήκη απαιτείται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου. Τότε, την επικυρώνουν όλα τα συμβαλλόμενα κράτη σύμφωνα με τους συνταγματικούς κανόνες τους.