Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Αποχή, εποικοδομητική (θετική αποχή)

Κατά κανόνα, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας εγκρίνονται ομόφωνα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια χώρα της ΕΕ μπορεί να επιλέξει να απέχει από την ψηφοφορία για συγκεκριμένη δράση χωρίς να την παρεμποδίζει. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει, για παράδειγμα, όταν η ΕΕ προτείνει να καταδικάσει τις δράσεις μιας τρίτης χώρας.

Δυνάμει του άρθρου 31 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η χώρα που απείχε εποικοδομητικά μπορεί να χαρακτηρίσει την αποχή της μέσω επίσημης δήλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υποχρεούται να εφαρμόσει αυτήν την απόφαση, αλλά αποδέχεται ότι η απόφαση δεσμεύει την ΕΕ.