Skatter

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Skattepolitiken i EU består av två delar: direkta skatter, som medlemsstaterna helt och hållet själva svarar för, och indirekta skatter, som påverkar den fria rörligheten av varor och friheten att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden.

På det direkta skatteområdet har dock EU infört harmoniserade standarder för företags- och personbeskattning, och medlemsländerna har vidtagit åtgärder för att förhindra skattesmitning och dubbelbeskattning.

När det gäller den indirekta beskattningen samordnar och harmoniserar EU lagstiftningen om mervärdesskatt (moms) och punktskatt. På så vis ser man till att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids av skillnader i indirekta skattesatser och skattesystem och därigenom ger företag i ett land en otillbörlig fördel gentemot företag i andra länder.