Έρευνα και καινοτομία

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν άμεσα στην ατομική και συλλογική ευημερία και ποιότητα ζωής. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε αυτόν τον τομέα της έρευνας με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», με προϋπολογισμό 80 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2014-2020. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να υλοποιήσει την Ένωση καινοτομίας, τη στρατηγική της Ευρώπης για την καινοτομία, και μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει ως στόχο να εδραιώσει την ΕΕ ως μια ηγετική οικονομία της γνώσης, που να παράγει επιστημονική γνώση και καινοτομία ώστε να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.