Регионална политика

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 
Employment and social policy

Като признание за важността на регионалната политика Договорът за функционирането на Европейския съюз (ЕС) посвещава пет члена на „икономическото, социалното и териториалното приобщаване“ (членове 174-178).

Политиката има за цел да намали икономическите, социалните и териториалните диспропорции между регионите на ЕС чрез подпомагане на създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) помагат на регионите да преодолеят своите затруднения и така да се спре „изтичането на мозъци“ и други неблагоприятни тенденции.

Между 2014 и 2020 г. ЕС ще инвестира 325 милиарда евро за осигуряване на растеж и създаване на работни места, както и за преодоляване на проблема с изменението на климата, енергийната зависимост и социалното изключване.