Θεσμικές υποθέσεις

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνιστά πολιτικό εγχείρημα και παράλληλα νομική οργάνωση. Αναλαμβάνει δράση σε πολλούς τομείς που έχουν επίδραση στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται στις Συνθήκες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει 28 κράτη μέλη, τα οποία έχουν εκχωρήσει, δυνάμει αυτών των Συνθηκών, ορισμένες αρμοδιότητες στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ΕΕ διαθέτει αποκλειστικές αρμοδιότητες καθώς και αρμοδιότητες που μοιράζεται από κοινού με τα κράτη μέλη της. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης διατηρήσει ορισμένες αρμοδιότητες για τα ίδια.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η αρχή της επικουρικότητας, η οποία καθορίζει πότε η ΕΕ είναι αρμόδια να νομοθετεί, και οδηγεί στο να λαμβάνονται οι αποφάσεις όσο το δυνατό πλησιέστερα στους πολίτες.