Κοινωνία της πληροφορίας

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Οι τρεις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από ραγδαίες καινοτόμες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο και ψηφιακά συστήματα υψηλής ταχύτητας αποτέλεσαν επανάσταση για μεγάλο μέρος του κόσμου γύρω μας. Δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 179 -180), η ΕΕ σκοπεύει να προωθήσει την ανάπτυξη και τη διάδοση αυτών των νέων τεχνολογιών, προβλέποντας μια σειρά κανόνων για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες και οι επιχειρήσεις έχουν δίκαιη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες, και για να άρει τους φραγμούς στον ανταγωνισμό.

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, ως μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τη στρατηγική της ΕΕ για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τα οφέλη των ψηφιακών τεχνολογιών.