Žmogaus teisės

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Pagarba žmogaus teisėms ir orumui, taip pat laisvės, demokratijos, lygybės ir teisinės valstybės principai yra bendros visų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vertybės. Jomis grįsta ES veikla tiek šiapus, tiek anapus jos sienų.

Europos veiksmai šioje srityje grindžiami Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, prie kurios pridėta 2000 m. priimta Pagrindinių teisių chartija. Nuo 2009 m. Chartija yra teisiškai privaloma ES institucijoms ir nacionalinėms vyriausybėms (kai jos įgyvendina ES teisę). Chartija neprieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai (kurią priėmė Europos Taryba). Joje nenustatytos naujos teisės, bet surinktos jau esamos teisės, kurios anksčiau buvo pateiktos skirtinguose šaltiniuose.