Pettustevastane võitlus

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitsmine on Euroopa institutsioonide prioriteet, tagamaks maksumaksjate raha optimaalse kasutamise. Eristaatusega pettustevastane amet (OLAF) viib läbi uurimisi, kui on põhjust kahtlustada ELi eelarveliste vahendite väärkasutamist, maksudest, tollimaksudest või lõivudest hoidumist ja ELi eelarvele kahju tekitamist. OLAF võib uurida ka näiteks ametnike ametikohustuste täitmisega seotud raskeid juhtumeid, hankementluste eeskirjade eiramise, raha võltsimise, intellektuaalomandi õiguste rikkumise ja korruptsiooni juhtumeid nii Euroopas kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Pettustevastase võitluse õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 325.