Εξωτερικό εμπόριο

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο. Μια ενιαία αγορά με κοινούς κανόνες, με καταναλωτές που υπερβαίνουν τα 500 εκατ., αποτελεί επίσης μια ελκυστική αγορά εξαγωγών για χώρες εκτός ΕΕ. Η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική εξουσία να νομοθετεί για θέματα εμπορικών συναλλαγών και να συνάπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για λογαριασμό των 28 χωρών μελών της. Η πολιτική της καλύπτει τις εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, αλλά επίσης ζητήματα όπως τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Έχει εκδώσει πράξεις εμπορικής άμυνας και πρόσβασης στις αγορές που αποβλέπουν κυρίως στην προστασία των επιχειρήσεων της ΕΕ από τους φραγμούς στο εμπόριο. Τέλος, βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές μέσω χαμηλότερων δασμών και προγραμμάτων στήριξης.