Εξωτερικές σχέσεις

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών και τη συνεργασία σε θέματα ενέργειας, υγείας, κλίματος και περιβάλλοντος, συχνά στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, η ΕΕ διεκπεραιώνει προγράμματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας σε σχέση με τους πλησιέστερους διεθνείς γείτονές της.

Δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2009, το έργο της ΕΕ σε θέματα εξωτερικών σχέσεων αναδιαρθρώθηκε με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), το διπλωματικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.