An Comhshaol agus an t-athrú aeráide

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
Employment and social policy

Meastar go bhfuil caighdeán an chomhshaoil fíorthábhachtach don tsláinte agus don fholláine. Ó na 1970í i leith, tugadh dlíthe isteach ag an Aontas Eorpach (AE) agus ag Ballstáit an AE le cinntiú go mbaintear úsáid chúramach as acmhainní nádúrtha, chun na tionchair dhiúltacha ar an chomhshaol a laghdú a bhaineann le táirgeadh agus le húsáid, agus chun an bhithéagsúlacht agus gnáthóga nádúrtha a chosaint. Bunaithe ar Theideal XX den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, cumhdaíonn dlí comhshaoil an AE gnéithe fadréimseacha amhail bainistíocht dramhaíola, caighdeán an aeir agus an uisce, gáis cheaptha teasa agus ceimiceáin thocsaineacha.

Comhtháthaítear ábhair chomhshaoil is cúram don AE i mbeartais eile an AE, m.sh. iompair agus fuinnimh. Chomh maith leis sin, oibríonn an AE go dian ar fud an domhain ar mhaithe le caighdeáin chomhshaoil níos déine agus le gníomhaíocht éifeachtach i gcoinne an athraithe aeráide.