Ympäristö ja ilmastonmuutos

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 
Employment and social policy

Ympäristön laatua pidetään tärkeänä terveydelle ja hyvinvoinnille. Euroopan unioni (EU) ja sen jäsenvaltiot ovat 1970-luvulta alkaen ottaneet käyttöön lakeja varmistaakseen luonnonvarojen harkitsevaisen käytön, vähentääkseen tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia sekä säilyttääkseen biologisen monimuotoisuuden ja luontotyypit. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XX kappaleen mukaisesti EU:n ympäristölainsäädäntö on laaja-alainen ja koskee jätehuollon, ilman ja veden laadun, kasvihuonekaasujen ja myrkyllisten kemikaalien kaltaisia asioita.

EU sisällyttää ympäristöasiat muihin politiikkoihinsa, kuten kuljetus- ja energiapolitiikkaan. EU on maailmassa tärkeä toimija, joka edistää ympäristönormien tiukentamista ja ilmastonmuutoksen tehokasta torjuntaa.