Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Η ποιότητα του περιβάλλοντος θεωρείται κεντρικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία. Από τη δεκαετία του 1970, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι χώρες μέλη της προέβλεψαν νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή χρήση των φυσικών πόρων, να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης και να προστατεύονται η βιοποικιλότητα και οι φυσικοί οικότοποι. Με βάση τον τίτλο XX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ καλύπτει πολυάριθμες πτυχές όπως τη διαχείριση αποβλήτων, την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, τα αέρια θερμοκηπίου και τις τοξικές χημικές ουσίες.

Η ΕΕ ενσωματώνει περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις άλλες πολιτικές της, π.χ. στην πολιτική για τις μεταφορές και για την ενέργεια, και αποτελεί παγκοσμίως μείζονα δύναμη άσκησης πίεσης για αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και αποτελεσματική δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.