An Comhshaol agus an t-athrú aeráide

Cabhair Easpórtáil mar PDF Priontáil an leathanach seo 
An comhshaol agus gníomhú ar son na haeráide

Tá roinnt de na caighdeáin is airde ar domhan maidir leis an gcomhshaol ag AE, a forbraíodh thar fiche nó tríocha bliain. Is cabhair é beartas comhshaoil do gheilleagar AE éirí níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol, acmhainní nádúrtha na hEorpa a chosaint, agus sláinte agus folláine na ndaoine a bhfuil cónaí orthu in AE a chosaint.

Tá cáilíocht an chomhshaoil lárnach dár sláinte, dár ngeilleagar agus dár bhfolláine. Mar sin féin, tá roinnt dúshlán tromchúiseach le sárú aige, go háirithe ídiú agus táirgeadh neamh-inbhuanaithe, chomh maith le cineálacha éagsúla truaillithe.

Le beartais agus reachtaíocht chomhshaoil AE déantar gnáthóga nádúrtha a chosaint, coinnítear an t-aer agus an t-uisce glan, cinntítear go ndéantar dramhaíl a dhiúscairt mar is cuí, cuirtear feabhas ar an eolas faoi cheimiceáin thocsaineacha agus tugtar cuidiú do ghnóthaí aistriú i dtreo geilleagar inbhuanaithe.

Maidir leis an athrú aeráide, déanann AE beartais agus straitéisí maidir leis an gcomhshaol a cheapadh agus a chur chun feidhme, agus glacann sé príomhról sa chaibidlíocht idirnáisiúnta maidir leis an aeráid. Tá sé tiomanta do chur chun feidhme rathúil Chomhaontú Pháras a chinntiú agus do Chóras AE maidir le Trádáil Astaíochtaí (EU ETS) a chur chun feidhme. Maidir leis sin, chomhaontaigh tíortha AE spriocanna éagsúla a chomhlíonadh sna blianta amach romhainn. Féachann AE lena chinntiú go gcuirtear buarthaí faoin aeráid san áireamh i réimsí beartais eile (e.g. iompar agus fuinneamh) agus cuireann sé teicneolaíochtaí ísealcharbóin agus bearta oiriúnaithe chun cinn chomh maith.

Tá beartas comhshaoil AE bunaithe ar Airteagail 11 agus 191-193 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Faoi Airteagal 191, cuspóir sainráite i mbeartas comhshaoil AE is ea dul i ngleic leis an athrú aeráide . Cuspóir uileghabhálach is ea an fhorbairt inbhuanaithe do AE, atá tiomanta do “ardleibhéal cosanta don chomhshaol agus ardleibhéal feabhsaithe ar a cháilíocht” (Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach).