Životné prostredie a zmena klímy

Pomoc Exportovať vo formáte PDF Vytlačiť túto stránku 
Employment and social policy

Kvalita životného prostredia sa považuje za kľúč k zdraviu a prosperite. Od 70. rokov dvadsiateho storočia Európska únia (EÚ) a jej členské štáty zaviedli právne predpisy s cieľom zabezpečiť obozretné využívanie prírodných zdrojov, minimalizovať nepriaznivý vplyv výroby a spotreby na životné prostredie a ochraňovať biodiverzitu a prírodné biotopy. Podľa hlavy XX Zmluvy o fungovaní Európskej únie environmentálne právne predpisy EÚ pokrývajú široký záber hľadísk od riadenia odpadov, cez kvalitu ovzdušia a vody až po skleníkové plyny a toxické chemikálie.

EÚ začleňuje problematiku životného prostredia aj do svojich ďalších politík, napr. v oblasti dopravy a energetiky, a je hlavnou globálnou silou, ktorá presadzuje prísnejšie environmentálne normy a účinné opatrenia proti zmene klímy.