Aplinka ir klimato kaita

Pagalba Eksportuoti PDF Spausdinti šį puslapį 
Employment and social policy

Aplinkos kokybė yra laikoma svarbiausia sveikatai ir gerovei. Nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio Europos Sąjunga (ES) ir jos valstybės narės priima įstatymus, kuriais siekiama užtikrinti atsargų gamtos išteklių naudojimą, sumažinti gamybos bei vartojimo neigiamą poveikį aplinkai, ir apsaugoti biologinę įvairovę bei natūralias buveines. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo XX antraštine dalimi, ES aplinkos įstatymai apima tokius įvairius aspektus kaip atliekų tvarkymas, oro bei vandens kokybė, šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir nuodingosios medžiagos.

ES įtraukia su aplinkos apsauga susijusius klausimus į kitas politikos sritis, pvz., transporto ir energetikos, ir yra pasaulinio masto veikėja siekiant griežtesnių aplinkos apsaugos standartų bei veiksmingos kovos su klimato kaita.