Środowisko i zmiany klimatu

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

Jakość środowiska ma decydujący wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Od lat 70. ubiegłego wieku Unia Europejska (UE) i jej państwa członkowskie wprowadziły przepisy mające zagwarantować właściwe gospodarowanie zasobami naturalnymi, zminimalizować szkodliwe dla środowiska skutki produkcji i konsumpcji, a także chronić bioróżnorodność i siedliska naturalne. Europejska polityka środowiskowa, oparta na tytule XX Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, obejmuje tak różne aspekty, jak gospodarka odpadami, jakość powietrza i wody, gazy cieplarnianie i chemikalia toksyczne.

Ponadto UE włącza zagadnienia środowiskowe w inne polityki, np. politykę transportu i energii, i jest główną siłą napędową w skali globalnej nakłaniającą do zaostrzenia norm dotyczących ochrony środowiska i podejmowania skutecznych działań w walce przeciw zmianie klimatu.