Vide un klimata pārmaiņas

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Vides kvalitāte ir uzskatāma par būtisku veselības un labklājības aspektu. Kopš 20. gadsimta 70. gadiem Eiropas Savienība (ES) un tās dalībvalstis ir ieviesušas tiesību aktus, lai nodrošinātu dabas resursu piesardzīgu izmantošanu, mazinātu ražošanas un patēriņa radītu negatīvu ietekmi uz vidi, kā arī aizsargātu bioloģisko daudzveidību un dabiskās dzīvotnes. Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību XX sadaļu, ES vides tiesību akti attiecas uz tādiem visaptverošiem aspektiem kā atkritumu apsaimniekošana, gaisa un ūdens kvalitāte, siltumnīcefekta gāzes un toksiskas ķīmiskās vielas.

ES iekļauj vides jautājumus arī citās politikas jomās, piemēram, attiecībā uz transportu un enerģētiku, un darbojas kā starptautisks virzītājspēks, mudinot īstenot stingrākus vides standartus un efektīvi stāties pretī klimata pārmaiņām.