Miljö och klimatförändring

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Miljökvaliteten anses vara central för vår hälsa och vårt välmående. Sedan 1970-talet har Europeiska unionen (EU) och dess medlemsländer infört lagar som ska se till att naturtillgångarna används försiktigt, för att minimera produktionens och konsumtionens negativa miljöpåverkan samt skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. EU:s miljölagstiftning bygger på avdelning XX i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och omfattar så vitt skilda aspekter som avfallshantering, luft- och vattenkvalitet, växthusgaser och giftiga kemikalier.

EU integrerar miljödimensionen i andra politikområden, t.ex. transport och energi. EU har dessutom stort inflytande globalt och är pådrivande när det gäller striktare miljönormer och effektiva åtgärder mot klimatförändringarna.