Keskkond ja kliimamuutused

Abi Ekspordi PDF Prindi see leht 
Employment and social policy

Keskkonna kvaliteeti peetakse tervise ja heaolu nurgakiviks. Alates 1970. aastatest on Euroopa Liit (EL) ja selle liikmesriigid kehtestanud õigusakte, millega tagatakse loodusvarade läbimõeldud kasutamine, tootmise ja tarbimise kahjulike keskkonnamõjude vähendamine ning elurikkuse ja looduslike elupaikade kaitsmine. Tuginedes Euroopa Liidu toimimise lepingu XX jaotisele, hõlmab ELi keskkonnaõigustik selliseid laiahaardelisi aspekte nagu jäätmehooldus, õhu- ja veekvaliteet, kasvuhoonegaasid ja mürgised kemikaalid.

EL arvestab keskkonnaprobleemidega teisteski poliitikavaldkondades, näiteks transpordi ja energeetika alal, ning teeb ka rahvusvahelisel tasandil arvestatavaid jõupingutusi rangemate keskkonnanõuete kehtestamiseks ja tõhusate meetmete võtmiseks kliimamuutuse vastases võitluses.