Околна среда и изменение на климата

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 
Employment and social policy

Качеството на околната среда се счита за стоящо в основата на здравето и благосъстоянието. От 70-те години на ХХ век Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки въведоха законодателство, което гарантира внимателното използване на природни ресурси, свежда до минимум неблагоприятните екологични въздействия от производството и потреблението и опазва биоразнообразието и естествените местообитания. На основата на дял XX от Договора за функционирането на Европейския съюз екологичното законодателство на ЕС обхваща обширни аспекти като управление на отпадъците, качество на въздуха и водите, парникови газове и токсични химикали.

ЕС интегрира тревогите, свързани с околната среда, към своите останали политики, например транспорт и енергетика, и представлява основна глобална сила при настояването за по-строги екологични стандарти и за ефективни действия срещу изменението на климата.